ÍndiceNavegación

índex català      septiembre - octubre  n° 44

Galicia, mujeres poetas (II)
Cristal Méndez


Cristal MendezCristal Méndez Queizán
(Vigo, 1964), cantante y poeta, inicia su formación artística en Berlín y más tarde en Galicia donde comienza su carrera como cantautora y funda el grupo "Mar de fondo". Grabó un disco de swing y bossa con la formación jazzística Crazy coraçao. Ha dirigido e interpretado el espectáculo de música y poesía "A lei da selva" (1999) y la performance de canto y poesía "Andamos a moer" (2001). También ha participado como intérprete y compositora en varios espectáculos y montajes teatrales como "Libreacan" (2002) o "Cabral capricornio" (2003), este último basado en textos suyos. Amizade con Mowgli (Espiral Maior, 1997), del que ofrecemos esta selección, fue su primer libro de poemas. Su poesía también se encuentra en las revistas Dorna y Festa da palabra silenciada. Afincada en Barcelona desde el año 2000, trabaja como profesora de canto y dirige cursos de voz en Galicia y Cataluña.

squig.gif (3660 bytes)

 

IDA E VOLTA

Aniñamosen casas como cebolas
por entre os estratos
dos obxectos
acumulados nas correrías
por fóra.

Elas
abren ou pechan
segundo conveña
xa que posúen corazón.

É preciso
dinamitar estes fogares
e virarlles as costas
desbocadas
cara a dor,
polo menos unha vez na vida,
para logo
regresar,
novamente.THE WAY TO NEVERLAND

On the Road
ninguén dorme
e ninguén vai esperto
de veras
e todos conducimos a ningures
perdidamente.

Like a Rolling Stone
circumbalamos
para non nos ver na obriga
de afondar
e simulamos durmir
pechándolle os ollos á vida
para non constatar
a morte
veraz.

On the Wild Side
esquécese a propia dor
e o nome propio
e o propio destino
para sermos o eixe
do muíño
e a besta da noria.

On the Road
ninguén dorme
e ninguén vela
porque ninguén respira
con certeza
sobre a terra
e ninguén quere recordar
onde está Ningures
pois o Universo contén á Nada
no seu seo
como a filla preñada
da nai morta
e viceversa.

Dentro de nós.


PESTANAS COMO CANCELAS

Escoita
Tía Rabina,
díxome o meu pai
que foras nai do bisavó
que era fillo de solteira
e facías pan
para vender,
en Vilanova.

No son de ti
os queiques, mollos e licores
moi finos
nos fogares con sol e canela
que recordo
en jersey amorosiño
e de colo a colo por mulleres guapísimas,
loiras e morenas.

Que a túa memoria
chegoume ao ventre
pola vía paterna
(a de letra, non de leite)
e non obstante, recoñézote
vulnerable ao cabo:
muller.

Saberás que chove
coma entón sobre valados.
Algúns artistas seleccionan líquidos
que logo distribúen en cuncas de formas diversas e coloridas.
Moita xente acumulando
léxico, anagramas, melodías.
E os máis soberbios bautizan
o mar.

O resto
cousa vella,
fronte aos ollos
a muralla
e nos mesmas sendo
as pedras
cementadas as unhas contra sobre as outras,
infectadas polo soño
dos ríos que volven e logo van e tumba
e dálle coas cancelas que só abren para máis cancelas
como pestanas de morto.
E ninguén fala en prata,
murmurios
de alalás.

Pois
unhas cantas
andamos a conspirar
para queimar as portas de dobre folla
e invalidar calquera caixa ou depósito
(especialmente as de pechadura binaria)
e afundir no mar enorme
as claves de acalar
a polirritmia
o pulso vivo
da verdade
comprida no fondo do labirinto
como una bomba de ar.

Prudentemente
pois se saíramos espidas á rúa
as nosas vidas correrían perigo,
que xa colléramos certa vez
por fora do camiño e sen revólver
e houbemos de arder
e xa na obriga deregresar ao refuxio
das paredes
imos pola calada
agachando
no fondo das potas
e en caixas de música
nitroglicerina.

Tía Rabina
escoita, ou,
a que chama é a túa tataraneta
dende a retagarda
no fin do milenio,
que aquí estamos,
máis das que se pensa,
agardando humildes
a hora xusta
da locura
e precisamos tamén
da túa lama
óesme,
por mans que amasaron
o pan
en Vilanova
Tía Rabina,
Demo de Vella.SOHAM

O silencio
carece de recordos
ou camiños
e onde el mora
a vida navega polo corpo
luminosa e terrible
case allea
de total.

O silencio
é invencible
pois non se conquista
aquilo que nos precede
e aniquila
e que nos retorna
sempre inesperado
e libre de invocacións.

O silencio
podería ser Deus
se ben eu non ouso amosar certeza
ao respecto
porque son aínda
os meus membros
potentes
de másis na carreira
e o meu tórax
alta vara verde
carregada de axóuxeres
e coral
e satén
e os meus pensamentos
revoan
moitos e miúdos
no cristal do firmamento
como andoriñas
como canicas
como bicicletas
no verán
vai a vela
aberta
da camisa
de picariños
que olvidan
o mundo
no meu corazón.Aínda non.

Antes hei morrer
cero veces
atravesando o tempo
ata acadar a densidade xusta
para tan branco instante
e logo beber do amor
neutro
e desligado
como leite morno
como un soño sen raíz
como a memoria do fin.
Antes hei renacer
para conducir dedos ilimitados
por extremos
converxentes
e coa maior humildade
derribar nun sospiro
o castelo das palabras
de cartón.
Antes hei ollar o sol
de frente
ata chegar ao término
onde as cousas comenzan
a rodar combinadas
unha e outra vez
pois son todas as cousas
unha soa no solpor.

O Silencio
é semente diminuta, universal,
da que agora fuximos
mais mañán procuraremos
nós,
as durmintes criaturas
desmandadas
e sen constancia.COMÚN AMIZADE CON MOWGLI

ÚNENOS colegui
os lugares verdadeiros,
a fonte do Dr. Fleming
por rumba
e o Campo do Disol
onde elixiríamos alcender os mistos
por un só e para sempre o mesmo lado
da caixa,
e as sendas en flor diminuta
agachadas na espesura da cidade
( Camiño do Romil
Camiño da Seara
Camiño de San Amaro )
polas que transcurríamos os ciclos lixeiras, sen podar,
compartindo intimidades do tipo:
1- Morreo na lingua con o sen toque de tetas.
2- Smoke On the Water.
3- A liberdade futura.
4- Vida noutros planetas.
5- Galicia Ceibe.
6- Einstein, Sigmund Freud.
7- A regra.
E chegando o intre
da presa
aberta,
precipiteime causal
pola desmesura radiante
de autoestradas e fogueiras,
e ti seica ías paralela
no sentir
pois sen nos ter agardado
xa marchabamos xuntas outra volta
e coa lúa
na fin da pasada década
pola ribeira de Paul Linke
refrexadas
dúas raíñas silvestres
de tersura plena
en cutre minifalda preta
e labres fogosos
contra o xelo.
Víñamos de remexer polos canais máis internos
de Kreuzberg 36
frei und radikal

Toll.

E regresamos
para constatar que os calorros de ollar mariño
do Dr. Fleming
foran evacuados.

Porén
no sabe renderse a rumbita destas coxas adultas
logo segue sendo selvática
vermella
a nosa unión
que daquela prendera para sempre por un só
dos dous lados posíbeis
e en esencia son 7
os camiños
que nos levan novamente
por Vigo trapalleiro
ata os lugares comúns da verdade
como entón.

Emáis
tamén noutro sistema
ou curso
se ti, Rocío del Pilar Meana Pintos,
escribes con tiza telepática:
"PUTO COLEGIO DE MIERDA, REACCIONARIO                                        Y OPRESOR]
¡VIVA 8º B ! "
todos os chavos e rockeros internacionais
( incluido o noso cabaleiro confinado
Angel Lago, napión,
pero resistente daquela na fila dos perdedores elegantes
por ser posuidor canino de armas ilegais:
luchacos
petardos
destornillador
bombas fétidas...)
recibiran o sinal
saudándote
parcamente
xa que esta peña achanta
baixo o sorriso escaso e ladeado
o fervoroso corazón de cristal.


Resumindo colegui:
este lume latoso que nos rube con escándalo
polos rizos naturais
desmelenados
e polo que aprendemos
a chorar debidamente,
acéndese
sen dúbida
pola banda enrrollada
e sinistra
regulada por leis autónomas
e invariables desde que a basca somos basca
e que non imos revelar aquí
pois xa estamos ao loro
do mogollón
de julais
infiltrados por el morro
tamén na POESÍA

Agüita titi.

 

IDA Y VUELTA

Anidamosen casas como cebollas
por entre los estratos
de los objetos
acumulados en las correrías
por fuera.

Ellas
abren o cierran
según convenga
ya que poseen corazón.

Es preciso
dinamitar estos hogares
y darles la espalda
desbocadas
hacia el dolor,
por lo menos una vez en la vida,
para luego
regresar,
nuevamente.THE WAY TO NEVERLAND

On the Road
nadie duerme
y nadie va despierto
de veras
y todos conducimos a ninguna parte
perdidamente.

Like a Rolling Stone
circunvalamos
para no vernos en la obligación
de ahondar
y simulamos dormir
cerrándole los ojos a la vida
para no constatar
la muerte
veraz.

On the Wild Side
se olvida el propio dolor
y el nombre propio
y el propio destino
para ser el eje
del molino
y la bestia de la noria.

On the Road
nadie duerme
y nadie vela
porque nadie respira
con certeza
sobre la tierra
y nadie quiere recordar
donde está Ninguna Parte
porque el Universo contiene a la Nada
en su seno
como la hija embarazada
de su madre muerta
y viceversa.

Dentro de nosotros.


PESTAÑAS COMO CANCELAS

Escucha
tía Rabina,
me dijo mi padre
que fuiste madre de bisabuelo
que era hijo de soltera
y hacías pan
para vender,
en Vilanova.

No son de ti
los queiques, salsas y licores
muy finos
en los hogares con sol y canela
que recuerdo
en jersey amorosito
y de regazo a regazo por mujeres guapísimas
rubias y morenas.

Que tu memoria
me llegó al vientre
por la vía paterna
(la de la letra, no de leche)
y no obstante, te reconozco
vulnerable al cabo:
mujer.

Sabrás que llueve
como entonces sobre muros.
Algunos artistas seleccionan líquidos
que luego distribuyen en tazas de formas diversas
y coloridas.
Mucha gente acumulando
léxico, anagramas, melodías.
Y los más soberbios bautizan
el mar.

El resto
agua pasada,
frente a los ojos
la muralla
y nosotras mismas siendo
las piedras
cementadas las unas sobre las otras,
infectadas por el sueño
de los ríos que vuelven y luego van y tumba
y dale con las cancelas que solo abren para más cancelas
como pestañas de muerto.
Y nadie habla en plata,
murmullos
de alalás.

Pues
unas cuantas
estamos conspirando
para quemar las puertas de doble hoja
e invalidar cualquier caja o depósito
(especialmente las de cerradura binaria)
y hundir en el mar enorme
las claves de acallar
la poliritmia
el pulso vivo
de la verdad
comprimida en el fondo del laberinto
como una bomba de aire.

Prudentemente
pues si saliésemos desnudas a la calle
nuestras vidas correrían peligro,
que ya habíamos ido cierta vez
por fuera del camino y sin revólver
y por poco ardimos
y ya en la obligación de regresar al refugio
de las paredes
a la chita callando
vamos escondiendo
en el fondo de las ollas
y en cajas de música
nitroglicerina.

Tía Rabina
¡escucha!
la que llama es tu tataranieta
desde la retaguardia
en el fin del milenio
que aquí estamos,
más de las que se piensa,
esperando humildes
la hora justa
de la locura
y necesitamos también
de tu fango,
me oyes,
por manos que amasaron
el pan
en Vilanova
tía Rabina,
Demonio de Vieja.SOHAM

El silencio
carece de recuerdos
o caminos
y donde él mora
la vida navega por el cuerpo
luminosa y terrible
casi ajena
del total.

El silencio
es invencible
pues no se conquista
aquello que nos precede
y aniquila
y que nos retorna
siempre inesperado
y libre de invocaciones.

El silencio
podría ser Dios
si bien no oso mostrar certeza
al respecto
porque son todavía
mis miembros
potentes
de más en la carrera
y mi tórax
alta vara verde
cargada de cascabeles
y coral
y satén
y mis pensamientos
revelan
muchos y pequeños
en el cristal del firmamento
como golondrinas
como canicas
como bicicletas
en verano
va la vela
abierta
de la camisa
de muchachitos
que olvidan
el mundo
en mi corazón.Aún no.

Antes he de morir
cero veces
atravesando el tiempo
hasta conseguir la densidad justa
para tan blanco instante
y luego beber del amor
neutro
y desligado
como leche tibia
como un sueño sin raíz
como la memoria del fin.
Antes he de renacer
para conducir dedos ilimitados
por extremos
convergentes
y con la mayor humildad
derribar en un suspiro
el castillo de las palabras
de cartón.
Antes he de mirar el sol
de frente
hasta llegar al término
donde las cosas comienzan
a rodar combinadas
una y otra vez
pues son todas las cosas
una sola en el ocaso.

El silencio
es semilla diminuta, universal,
de la que ahora huimos
pero mañana procuraremos
nosotras
las durmientes criaturas
desmandadas
y sin constancia.COMÚN AMISTAD CON MOWGLI

Nos unen colegí
los lugares verdaderos,
la fuente del Dr Fleming
por rumba
y el Campo del Disol
donde habíamos elegido encender las cerillas
por un solo y para siempre el mismo lado
de la caja,
y las sendas en flor diminuta
escondidas en la espesura de la ciudad
(Camino del Romil,
Camino de la Seara,
camino de San Amaro)
por las que transcurríamos los ciclos ligeras, sin podar,
compartiendo intimidades del tipo:
1-Morreo es la lengua con o sin toque de tetas.
2-Smoke On the Water.
3-La libertad futura.
4-Vida en otros planetas.
5-Galicia Independiente.
6-Einstein, Sigmund Freud.
7-La regla.
Y llegado el momento
de la prisa
abierta,
me precipité causal
por la desmesura radiante
de autopistas y hogeras,
y tú parece que ibas paralela
en el sentimiento
pues sin habernos esperado
ya marchábamos juntas otra vuelta
y con la luna
al final de la pasada década
por la ribera de Paul Linke
reflejadas
dos reinas silvestres
de tersura plena
en cutre minifalda negra
y labios fogosos
contra el hielo.
Veníamos de revolver por los canales más internos
de Kreuzberg 36
frei und radikal.

Toll.

Y regresamos
para constatar que los calorros de mirada marina
del Dr. Fleming
habían sido evacuados.

No obstante
no sabe rendirse la rumbita de estas caderas adultas
porque sigue siendo selvática
carmesí
nuestra unión
que en aquel entonces había prendido para siempre por uno solo de los dos lados posibles
y en esencia son 7
los caminos
que nos llevan nuevamente
por Vigo cutre
hasta los lugares comunes de la verdad
como entonces.

Es más
también en otro sistema
o curso
si tú, Rocío del Pilar Meana Pintos,
escribes con tiza telepática:
"PUTO COLEGIO DE MIERDA, REACCIONARIO
                                           Y OPRESOR]
¡VIVA 8º B! "
Todos los chavos y rockeros internacionales
(incluido nuestro caballero confinado
Angel Lago, napión,
pero resistente por aquel entonces en la fila de los perdedores elegantes
por ser poseedor canino de armas ilegales:
nunchacos
petardos
destornillador
bombas fétidas)
recibirán la señal
saludándote
parcamente
ya que esta peña achanta
bajo la sonrisa escasa y ladeada
el fervoroso corazón de cristal.

Resumiendo colegí:
esta llama latosa que nos brota con escándalo
por los rizos naturales
desmelenados
y por la que aprendimos
a llorar debidamente,
se enciende
sin duda
por el lado enrollado
y siniestro
regulada por leyes autónomas
e invariables desde que la basca somos basca
y que no vamos a revelar aquí
pues ya estamos al loro
del mogollón
de julais
infiltrados por el morro
también en la POESÍA.

Agüita titi.

© Cristal Méndez Queizán
© de la traducción: la autora

Este texto no puede reproducirse ni archivarse sin permiso del autor y/o The Barcelona Review. Rogamos lean las condiciones de uso.

navegación:    

septiembre - octubre  n° 44

Narrativa

Patxi Irurzun: Ese Tocho (segunda parte)
Claudia Ulloa Donoso:
Actor
Hernán Ortiz:
Un Dios Sin Ideas
Alejandro Pelaez:
Taylor C706 con Flavor Burst

Entrevista

Entrevista a César Aira
"Me gustaría ser un buen ejemplo de compromiso con la literatura"

Palabras del oficio

Juan Bonilla
El estatuto del desubicado -Sobre Los príncipes nubios-

Poesía

Galicia, mujeres poetas (II)
Emma Couceiro
Cristal Méndez

Daniel Najmías Los poemas sin sueño

Reseñas

Gilberto Da Costa Cuentos de Octubre Por Alejandro Tellería
VV AA Mujeres mirando al sur;
Antología de poetas sudamericanas en USA
Por Concha García

Christopher Priest El último día de la guerra
Por Marcos González Mut

Erri de Luca Montedidio Por Carlos Vela

Secciones fijas

-Reseñas
-Breves críticas (en inglés)
-Ediciones anteriores
-Envío de textos
-Audio
-Enlaces (Links)

www.BarcelonaReview.com  índice | inglés | catalán | francés | audio | e-m@il